เงื่อนไขการให้บริการของ "NaRanDD.com"

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการ  มีความประสงค์จะใช้บริการพื้นที่บน Web Site ชื่อ“ NaRanDD.com”  เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ใน Website ดังกล่าว ให้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการไปยังผู้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ (“ลูกค้า”) โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ใช้บริการตกลงใช้พื้นที่บน Web Site ชื่อ “ NaRanDD.com”  เพื่อสร้าง ในการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูล รูปภาพที่นำมาลงใน Web Site นั้น จะต้องถูกต้องและเป็นสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่จริง โดยมีคุณสมบัติ และคุณภาพตรงตามคำพรรณนาที่ระบุไว้หรือตามตัวอย่างทุกประการ และราคาสินค้า และ/หรือบริการเป็นราคาที่กำหนดเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาขายที่กำหนดโดยร้านค้าอื่นทั่วไป และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รวมทั้งสินค้า และ/หรือบริการนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย  จารีตประเพณี รวมทั้งของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด และห้ามลงประกาศ ในเชิดลบลู่ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์ และ สถาบันทางศาสนา และทางการเมือง และใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ 2. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า  WWW.NaRanDD.com  เป็นผู้ให้บริการพื้นที่บน Web Site เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการบน Web Site แต่อย่างใด

ข้อ 3. ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการนี้ได้ โดยจัดส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนร้านค้าให้บริการให้แก่ WWW.NaRanDD.com ทางไปรษณีย์ หรือสแกนและจัดส่งมายังอีเมล์ support@NaRanDD.com
เพื่อ WWW.NaRanDD.com ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครและทำการลงทะเบียนร้านค้าตาม package ที่ผู้ใช้บริการต้องการ  โดย WWW.NaRanDD.com ได้จัดทำ package การให้บริการเป็นแบบราย 6  เดือนและ ราย 1 ปี โดยนับตั้งแต่ผู้ใช้บริการได้มีการชำระเงินเข้ามาและทาง WWW.NaRanDD.com ได้มีการตรวจสอบยอดเงินว่าตรงกัน โดยทาง WWW.NaRanDD.com จะยืนยันกับไป  เช่น หากผู้ใช้บริการเลือก package การให้บริการเป็นระยะเวลา 1 เดือน  ได้โอนเงินเข้ามาวันที่  30 ตุลาคม 2552  และทางผู้ใช้บริการได้แจ้งทาง WWW.NaRanDD.com  และทาง WWW.NaRanDD.com ได้มีการตรวจสอบยอดเงินว่าตรงกัน ก็ถือว่าวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เป็นการเปิดใช้งานเริ่มนับรอบการใช้บริการเว็บไซส์
ดังนั้นรอบระยะเวลาการใช้บริการของผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ตุลาคม  2552  เป็นต้น

ข้อ 4. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการขายสินค้า และ/หรือให้บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตนั้น    ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงข้อมูลซึ่งต้องมีรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ (Web Site)

   4.1 รายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการซึ่งมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

   4.2 หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร พร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับของผู้ใช้บริการ

   4.3 จำนวนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต่อหน่วย ตลอดจนรายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการที่ชัดเจน

ข้อ 5. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องและเป็นความจริงต่อ WWW.NaRanDD.com  โดยผู้ที่ปรากฏชื่อบนร้านค้าและชื่อของเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน


ข้อ 6. ไม่อนุญาติในการ Copy ทำซ้ำรูปภาพสินค้าของผู้อื่น เนื่องจากเป็นการเสียมารยาท หรือ ต้องได้รับการอนุญาติจากเจ้าของสินค้าหรือ รูปภาพนั้นๆ

ข้อ 7. ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า WWW.NaRanDD.com ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ

ข้อ 8. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 9.  หาก WWW.NaRanDD.com ตรวจพบว่ามีข้อความและ/หรือรูปภาพใดๆ ที่ปรากฏบน Web Site มีความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม WWW.NaRanDD.com มีสิทธิลบข้อความและ/หรือรูปภาพนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
9.1 ร้านค้าที่มีพฤติกรรมฉ้อโกง หรือ หลอกลวง กรอกข้อมูลเท็จ หากทาง WWW.NaRanDD.comได้รับการร้องเรียนและมีหลักฐาน จะปิดร้านค้าออนไลน์นั้นทันที และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อ 10. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้นำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเอง ถ้าผู้ใช้บริการไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังลูกค้าของผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือสินค้าเกิดชำรุดสูญหายหรือเสียหายผู้ใช้บริการจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าในเรื่องการชดใช้ราคาสินค้า และ/หรือการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเอง
โดยจะไม่ทำให้ WWW.NaRanDD.com ต้องรับผิดชอบและ/หรือได้รับความเสียหายต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 
ข้อ 11. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง WWW.NaRanDD.com มีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการ  ได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมให้ WWW.NaRanDD.com มีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหาก WWW.NaRanDD.com ได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ WWW.NaRanDD.com จนครบถ้วนตามที่เรียกร้องทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ข้อ 12. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะต่อระยะเวลาการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ออกไปอีก  ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งมายัง  WWW.NaRanDD.com   ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามายัง WWW.NaRanDD.com ไม่น้อยกว่า 30 วัน
 

ข้อ 13.  WWW.NaRanDD.com ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมาก และข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด WWW.NaRanDD.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล

 

ข้อ 14.  ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในคำขอใช้บริการนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

   
หากทาง NaRanDD.com ตรวจสอบและพบว่ามีการลงประกาศ,เปิดร้านค้า ที่ละเมิดกฎกติกาดังกล่าวข้างต้น หรือมีผู้แจ้งมากับทาง NaRanDD.com ว่าท่านผิดสัญญาการเสนอซื้อ / เสนอขายสินค้าหรือบริการมากกว่าสองครั้ง ซึ่ง NaRanDD.com ตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่าละเมิดกฎกติกาจริงตามได้รับแจ้ง ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการเสนอซื้อ/เสนอขาย, ร้านค้าของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Copy Right 2009 © NaRanDD.com. All rights reserved.
NaRanDD .com
...
Tel. 092-626-8924, 089-223-4565